جاده‌ آویشن

دفتر مشق محمد درودگری
» ۱٧ امرداد ۱۳٩٥ :: ایستگاه
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥ :: خاطره
» ٢۳ فروردین ۱۳٩٥ :: 1144
» ۳ دی ۱۳٩٤ :: نهال ِ برهنه
» ٧ آذر ۱۳٩٤ :: 1142
» ۱٦ آبان ۱۳٩٤ :: #لحظه
» ٤ مهر ۱۳٩٤ :: 1135
» ٦ شهریور ۱۳٩٤ :: ص 61
» ٢ امرداد ۱۳٩٤ :: 18*30
» ۳ تیر ۱۳٩٤ :: جیب ِ خالی
» ۳ خرداد ۱۳٩٤ :: 1103
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٤ :: ناب
» ٤ فروردین ۱۳٩٤ :: 1083
» ۳ اسفند ۱۳٩۳ :: چنین و چنان
» ٦ بهمن ۱۳٩۳ :: 1070
» ٢ دی ۱۳٩۳ :: 1063
» ٢ آذر ۱۳٩۳ :: مادرانه - سه
» ٢ آبان ۱۳٩۳ :: دارالیتام
» ۱ مهر ۱۳٩۳ :: اولین روزِ ماه مهر
» ۸ شهریور ۱۳٩۳ :: 1041
» ۳ امرداد ۱۳٩۳ :: غزه
» ٢ تیر ۱۳٩۳ :: 997
» ٦ خرداد ۱۳٩۳ :: مشاهدات
» ۱ اردیبهشت ۱۳٩۳ :: 957
» ۳ فروردین ۱۳٩۳ :: 933
» ٤ اسفند ۱۳٩٢ :: وضعیت ایستگاهی
» ٢ بهمن ۱۳٩٢ :: غول‌واژه
» ٢ دی ۱۳٩٢ :: عبرت‌ها - دو
» ٢ آذر ۱۳٩٢ :: عادات - یک
» ۱۳ آبان ۱۳٩٢ :: تقدیر - یک
» ٥ مهر ۱۳٩٢ :: تقلید - یک
» ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ :: اعجاز - سه
» ۱٥ امرداد ۱۳٩٢ :: 827
» ۱ امرداد ۱۳٩٢ :: 825
» ۱٠ تیر ۱۳٩٢ :: معترضه - دو
» ۳ تیر ۱۳٩٢ :: 823
» ۳ تیر ۱۳٩٢ :: اعجاز - دو
» ۳ تیر ۱۳٩٢ :: 821
» ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: معنرضه - یک
» ٢٩ خرداد ۱۳٩٢ :: 819
» ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: اعجاز - یک
» ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: 817
» ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: مثل باد ... - سه
» ٢٧ خرداد ۱۳٩٢ :: 815
» ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: مثل باد ... - دو
» ٢٦ خرداد ۱۳٩٢ :: 813
» ۱٧ خرداد ۱۳٩٢ :: حبل المتین - سه
» ۱٥ خرداد ۱۳٩٢ :: 809
» ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: حبل المتین - دو
» ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: 807
» ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: حبل المتین - یک
» ۱٢ خرداد ۱۳٩٢ :: 805
» ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: طرحی برای آرامش نیمی از جهان - سه
» ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: 803
» ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: طرحی برای آرامش نیمی از جهان - دو
» ۱۱ خرداد ۱۳٩٢ :: 801
» ۱٠ خرداد ۱۳٩٢ :: چرایی - سه
» ۸ خرداد ۱۳٩٢ :: 799
» ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: چرایی - دو
» ٦ خرداد ۱۳٩٢ :: 797
» ٤ خرداد ۱۳٩٢ :: آوار - سه
» ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: 795
» ۳ خرداد ۱۳٩٢ :: طرحی برای آرامش نیمی از جهان - یک
» ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: 793
» ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: آوار - دو
» ٢ خرداد ۱۳٩٢ :: 791
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: چرایی - یک
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 789
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: آوار - یک
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 787
» ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: انسان به انسان - سه
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 785
» ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: انسان به انسان - دو
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 783
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: انسان به انسان - یک
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 781
» ٢۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روایت - سه
» ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 779
» ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روایت - دو
» ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 777
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: روایت - یک
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 775
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: وضعیت ایستگاهی - سه
» ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 773
» ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: وضعیت ایستگاهی - دو
» ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 771
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: وضعیت ایستگاهی - یک
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 769
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ثانیه‌های مشرف به شنبه - سه
» ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 767
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ثانیه‌های مشرف به شنبه - دو
» ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 765
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: ثانیه‌های مشرف به شنبه - یک
» ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 763
» ٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: انجماد - سه
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 761
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: انجماد - دو
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 759
» ٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: انجماد - یک
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 757
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: صبح؛ اما بی‌طلوع - سه
» ٦ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 753
» ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: صبح؛ اما بی‌طلوع - دو
» ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 751
» ٥ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: صبح؛ اما بی‌طلوع - یک
» ٤ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 749
» ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بدرقه - سه
» ۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 747
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بدرقه - دو
» ٢ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 745
» ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: بدرقه - یک
» ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: 743
» ۳۱ فروردین ۱۳٩٢ :: غایت - سه
» ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: 741
» ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: غایت - دو
» ۳٠ فروردین ۱۳٩٢ :: 739
» ٢٩ فروردین ۱۳٩٢ :: غایت - یک
» ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: 737
» ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: ایستگاه صادقیه - سه
» ٢۸ فروردین ۱۳٩٢ :: 735
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: مشبهات - سه
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 733
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: مشبهات - دو
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 731
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: ایستگاه صادقیه - دو
» ٢٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 729
» ٢٦ فروردین ۱۳٩٢ :: ایستگاه صادقیه - یک
» ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: 727
» ٢٤ فروردین ۱۳٩٢ :: مشبهات - یک
» ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: 725
» ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: ریشه - سه
» ٢۳ فروردین ۱۳٩٢ :: 723
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: ریشه - دو
» ٢۱ فروردین ۱۳٩٢ :: 721
» ۱٩ فروردین ۱۳٩٢ :: ریشه‌ - یک
» ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 719
» ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: خوابگرد - سه
» ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 717
» ۱٧ فروردین ۱۳٩٢ :: خوابگرد - دو
» ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: 715
» ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: خوابگرد - یک
» ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: 713
» ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: مناسبات - سه
» ۱٥ فروردین ۱۳٩٢ :: 711
» ۱٤ فروردین ۱۳٩٢ :: مناسبات - دو
» ۱٤ فروردین ۱۳٩٢ :: 709
» ۱۳ فروردین ۱۳٩٢ :: مناسبات - یک
» ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ :: 707
» ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ :: ابر ِ بی‌رمق - سه
» ۱٠ فروردین ۱۳٩٢ :: 705
» ٩ فروردین ۱۳٩٢ :: ابر ِ بی‌رمق - دو
» ٩ فروردین ۱۳٩٢ :: 703
» ٩ فروردین ۱۳٩٢ :: ابر ِ بی‌رمق - یک
» ۸ فروردین ۱۳٩٢ :: 701
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: سفرنامه یاد - سه
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 699
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: به علیرضا روشن
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 697
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: سفرنامه یاد - دو
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 695
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: سفرنامه یاد - یک
» ٧ فروردین ۱۳٩٢ :: 693
» ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: شاید سلام
» ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 691
» ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: دورآ! دور - سه
» ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 689
» ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: دورآ! دور - دو
» ٢٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 687
» ٢۳ اسفند ۱۳٩۱ :: دورآ! دور - یک
» ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: 685
» ٢٠ اسفند ۱۳٩۱ :: ترجمه پذیری - سه
» ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: 683
» ۱۸ اسفند ۱۳٩۱ :: ترجمه‌ پذیری - دو
» ۱٧ اسفند ۱۳٩۱ :: 681
» ۱٦ اسفند ۱۳٩۱ :: ترجمه‌ پذیری - یک
» ۱۳ اسفند ۱۳٩۱ :: 679
» ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: رفتارشناسی - سه
» ٦ اسفند ۱۳٩۱ :: 677
» ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: رفتارشناسی - دو
» ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: 675
» ٥ اسفند ۱۳٩۱ :: رفتارشناسی - یک
» ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: 673
» ۳ اسفند ۱۳٩۱ :: گورستان لغات - سه
» ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: 671
» ٢٩ بهمن ۱۳٩۱ :: گورستان لغات - دو
» ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: 669
» ٢۸ بهمن ۱۳٩۱ :: گورستان لغات - یک
» ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: 667
» ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: خلاف ِ به عرض رسیده
» ٢٧ بهمن ۱۳٩۱ :: 665
» ٢۳ بهمن ۱۳٩۱ :: فصل بازگشت ِ تمام رنگ‌های پریده ...
» ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: 663
» ٢۱ بهمن ۱۳٩۱ :: گر چنین و چنان ...
» ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: 661
» ٢٠ بهمن ۱۳٩۱ :: ساز و کار
» ۱۸ بهمن ۱۳٩۱ :: 659
» ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: خبری بدهید و مژگانی دریافت کنید!
» ۱٦ بهمن ۱۳٩۱ :: 657
» ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: از این قرار ...
» ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: 655
» ۱٠ بهمن ۱۳٩۱ :: آداب الوداع
» ٩ بهمن ۱۳٩۱ :: 653
» ۸ بهمن ۱۳٩۱ :: حرف‌ها و حدیث‌ها - سه
» ۸ بهمن ۱۳٩۱ :: 651
» ۸ بهمن ۱۳٩۱ :: حرف‌ها و حدیث‌ها - دو
» ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: 649
» ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: حرف‌ها و حدیث‌ها - یک
» ٧ بهمن ۱۳٩۱ :: 647
» ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: سر می‌روم
» ٦ بهمن ۱۳٩۱ :: 645
» ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: خاطره یک شب معمولی
» ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: 643
» ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: خاطره یک روز معمولی
» ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: 641
» ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: خورده روایت‌های در به دری - سه
» ٥ بهمن ۱۳٩۱ :: 639
» ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: خورده روایت‌های در به دری - دو
» ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: 637
» ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: خورده روایت‌های در به دری - یک
» ٤ بهمن ۱۳٩۱ :: 635
» ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: بازی با جای زخم‌ها - سه
» ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: 633
» ۳ بهمن ۱۳٩۱ :: بازی با جای زخم‌ها - دو
» ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: 632
» ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: بازی با جای زخم‌ها - یک
» ۳٠ دی ۱۳٩۱ :: 631
» ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: ناگهان
» ٢٩ دی ۱۳٩۱ :: 629
» ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: عالم پیر دگر باره؟
» ٢۸ دی ۱۳٩۱ :: 627
» ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: به ...
» ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: 625
» ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: آمدنت
» ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: 623
» ٢٧ دی ۱۳٩۱ :: برای فرود زود هنگام ماه این‌شبها
» ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: 621
» ٢٦ دی ۱۳٩۱ :: چشمهایت
» ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: 619
» ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: در حواشی ِ کرمینگی
» ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: 617
» ٢٤ دی ۱۳٩۱ :: عمر ِ رفته
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: 615
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: سفر به دور دست‌ها
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: 613
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: احوالات - روز تعطیل - داخلی
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: 611
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: طرح - روز تعطیل - داخلی
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: 609
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: تقسیم کار - روز تعطیل - داخلی
» ٢٢ دی ۱۳٩۱ :: 607
» ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: چیزهایی که نه تو می‌بینی نه دیگران
» ٢۱ دی ۱۳٩۱ :: 605
» ٢٠ دی ۱۳٩۱ :: چطوری؟
» ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: 603
» ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: باور نمی‌کنی!
» ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: 601
» ۱٩ دی ۱۳٩۱ :: به علیرضا روشن
» ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: 599
» ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: نیازمندی‌ها
» ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: 597
» ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: مبداء عزیمت
» ۱٦ دی ۱۳٩۱ :: 595
» ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: زمستان - داخلی
» ۱٥ دی ۱۳٩۱ :: 593
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: هنر خوابیدن
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: 591
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: تلاقی ِ دو فنجان
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: 589
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: میلیات
» ۱٤ دی ۱۳٩۱ :: 587
» ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: اتوبیوگرافی - پیشانی نوشت
» ۱۳ دی ۱۳٩۱ :: 585
» ۱٢ دی ۱۳٩۱ :: پرده‌های دو لایه
» ۱۱ دی ۱۳٩۱ :: 582
» ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: تناسخ ِ یاد
» ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: 581
» ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: دستور پخت ِ یک مشت بغض ِ خام
» ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: 579
» ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: گیرنده: ... فرستنده: ...
» ۱٠ دی ۱۳٩۱ :: 577
» ٩ دی ۱۳٩۱ :: طرحی برای پاییز سال ِ بعد
» ٩ دی ۱۳٩۱ :: 575
» ٩ دی ۱۳٩۱ :: این شب‌ها
» ٩ دی ۱۳٩۱ :: 573
» ۸ دی ۱۳٩۱ :: بندزنی در دمای ِ منفی صفر
» ۸ دی ۱۳٩۱ :: 571
» ٧ دی ۱۳٩۱ :: به آ . ق
» ٧ دی ۱۳٩۱ :: 569
» ٥ دی ۱۳٩۱ :: رمزگشایی
» ٤ دی ۱۳٩۱ :: 567
» ٤ دی ۱۳٩۱ :: رنگ ِ رو رفته
» ٤ دی ۱۳٩۱ :: 565
» ٤ دی ۱۳٩۱ :: برگه‌های سیب
» ٤ دی ۱۳٩۱ :: 563
» ٤ دی ۱۳٩۱ :: شعر زمین
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: 561
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: آینه‌های مدام
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: 559
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: راه سینه حبس
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: 557
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: باور کن
» ۱ دی ۱۳٩۱ :: 555
» ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: مقلوب
» ٢٩ آذر ۱۳٩۱ :: 553
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: مسالهٌ
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: 551
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: کلوزآپ
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: 549
» ٢۸ آذر ۱۳٩۱ :: پرندگان از انار پریدند
» ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: 547
» ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: تفکیک قوا
» ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: 545
» ٢٧ آذر ۱۳٩۱ :: مکرارت
» ٢٦ آذر ۱۳٩۱ :: 543
» ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: رویای ِ کویر
» ٢٥ آذر ۱۳٩۱ :: 541
» ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: بایدی برای پاییز ِ بعد
» ٢٤ آذر ۱۳٩۱ :: 539
» ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: نمود
» ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: 537
» ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: سکه‌ی پر رو
» ٢۳ آذر ۱۳٩۱ :: 535
» ٢٢ آذر ۱۳٩۱ :: تواصو
» ٢۱ آذر ۱۳٩۱ :: 533
» ٢۱ آذر ۱۳٩۱ :: ذکر آخر ِ پاییز
» ٢۱ آذر ۱۳٩۱ :: 531
» ٢۱ آذر ۱۳٩۱ :: حالا ... شب ِ پاییز
» ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: 529
» ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: فصل ِ پیش رو/پا
» ٢٠ آذر ۱۳٩۱ :: 527
» ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: جزیره شو پسرم
» ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: 525
» ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: پازل ...
» ۱٩ آذر ۱۳٩۱ :: 523
» ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: با یک قایق ِ سفالی
» ۱۸ آذر ۱۳٩۱ :: 521
» ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: تاملات - ...
» ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: 519
» ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: بار ِ باور
» ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: 517
» ۱٧ آذر ۱۳٩۱ :: ? ؟
» ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: 515
» ۱٤ آذر ۱۳٩۱ :: احضاریه
» ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: 513
» ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: قانون ِ پیش‌شماره‌ 513
» ۱۱ آذر ۱۳٩۱ :: 511
» ٩ آذر ۱۳٩۱ :: طرحی برای زندگی ِ بعد
» ٩ آذر ۱۳٩۱ :: 509
» ۸ آذر ۱۳٩۱ :: سحری - داخلی
» ۸ آذر ۱۳٩۱ :: 507
» ٧ آذر ۱۳٩۱ :: نجواهای ِ مرغی که یک پا نداشت
» ٦ آذر ۱۳٩۱ :: 505
» ٥ آذر ۱۳٩۱ :: ماموری با چشمهای مشکی
» ٥ آذر ۱۳٩۱ :: 503
» ٥ آذر ۱۳٩۱ :: به: نزار قبّانی
» ٥ آذر ۱۳٩۱ :: 501
» ٥ آذر ۱۳٩۱ :: پانصدمین ناله
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: 499
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: بی دریغ ببار
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: 497
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: دو جداره
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: 495
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: شهر ِ به هوش
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: 493
» ٤ آذر ۱۳٩۱ :: جوش و خموش
» ۳ آذر ۱۳٩۱ :: 491
» ۱ آذر ۱۳٩۱ :: پلک‌هایت
» ۱ آذر ۱۳٩۱ :: 489
» ۱ آذر ۱۳٩۱ :: جاروگری
» ۱ آذر ۱۳٩۱ :: 487
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: بیا حرف ِ جنگ بزنیم
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: 485
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: بی‌فروغ
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: 483
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: خداحافظی در دمای ِ 27 درجه
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: 481
» ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: اینجا، پیش ِ خیالت می‌مانم.
» ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: 479
» ٢٩ آبان ۱۳٩۱ :: میدانی؟
» ٢۸ آبان ۱۳٩۱ :: 477
» ٢٧ آبان ۱۳٩۱ :: در حد ایده
» ٢٦ آبان ۱۳٩۱ :: 475
» ٢٦ آبان ۱۳٩۱ :: احتمالات
» ٢٦ آبان ۱۳٩۱ :: 473
» ٢٥ آبان ۱۳٩۱ :: 10 دقیقه با مداد
» ٢۳ آبان ۱۳٩۱ :: 471
» ٢۳ آبان ۱۳٩۱ :: با دستانی بر شانه‌های تراس
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: 469
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: به افق ِ دل‌تنگی
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: 467
» ٢٢ آبان ۱۳٩۱ :: برسد به دست پیرمرد کافه‌چی
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: 465
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: معشوقه‌ی باد
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: 463
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: یاشاسین آسمان
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: 461
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: سحرگردی
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: 459
» ٢۱ آبان ۱۳٩۱ :: سلسله‌ی فخیمه‌ی غم
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: 457
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: ناظم ِ خلوت
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: 455
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: به انحاء مختلف، دوستت دارم.
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: 453
» ٢٠ آبان ۱۳٩۱ :: بغض ِ منجمد
» ۱٩ آبان ۱۳٩۱ :: 451
» ۱٩ آبان ۱۳٩۱ :: در فضیلت ادیت
» ۱٩ آبان ۱۳٩۱ :: 489
» ۱٩ آبان ۱۳٩۱ :: به : ری‌را
» ۱٧ آبان ۱۳٩۱ :: 487
» ۱٧ آبان ۱۳٩۱ :: آخرین جرعه از این جام تهی را تو بنوش
» ۱٧ آبان ۱۳٩۱ :: 485
» ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: خاک ِ صحنه
» ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: 483
» ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: دیوانه خودشان اند
» ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: 481
» ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: بی مقدمه
» ۱٥ آبان ۱۳٩۱ :: 479
» ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: منظومه کولی - عزیمت
» ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: 477
» ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: در تدارک صبح ...
» ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: 475
» ۱٠ آبان ۱۳٩۱ :: رخصت
» ٩ آبان ۱۳٩۱ :: 473
» ٩ آبان ۱۳٩۱ :: شرح وضعیت
» ٩ آبان ۱۳٩۱ :: 471
» ۸ آبان ۱۳٩۱ :: بدیهیات!
» ۸ آبان ۱۳٩۱ :: 469
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: وقتی نیچه لرزید.
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: 467
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: به +هیچ‌کده جان
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: 465
» ٧ آبان ۱۳٩۱ :: بازی ِ دزد و پلیس
» ٦ آبان ۱۳٩۱ :: 463
» ٦ آبان ۱۳٩۱ :: در جستجوی معنای از دست رفته
» ٦ آبان ۱۳٩۱ :: 461
» ٦ آبان ۱۳٩۱ :: شب استمراری
» ٦ آبان ۱۳٩۱ :: 459
» ٥ آبان ۱۳٩۱ :: ماجرا چیست؟
» ٤ آبان ۱۳٩۱ :: 457
» ٤ آبان ۱۳٩۱ :: تکرار ِ یک مکرر ِ بعد از این
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: 455
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: کم و بیش
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: 453
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: مسافرین محترم در جا نمانید
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: 451
» ۳ آبان ۱۳٩۱ :: تمنیات
» ٢ آبان ۱۳٩۱ :: 449
» ٢ آبان ۱۳٩۱ :: مکاشفات
» ۱ آبان ۱۳٩۱ :: 447
» ۳٠ مهر ۱۳٩۱ :: هرکسی بال خودش
» ٢٩ مهر ۱۳٩۱ :: 445
» ٢۸ مهر ۱۳٩۱ :: من؛ عطر ِ تو را خواب دیده بود.
» ٢۸ مهر ۱۳٩۱ :: 443
» ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: منولوگ
» ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: 441
» ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: جبر ِ سرسبزی
» ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: 439
» ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: مکررات
» ٢٧ مهر ۱۳٩۱ :: 437
» ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: شط‌رنج در گروپ +70
» ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: 435
» ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: حالمان خوب است.
» ٢٥ مهر ۱۳٩۱ :: 433
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: هم‌زاده‌گان
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: 431
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: روی صحبتش ولی من است
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: 429
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: گزارش محلی
» ٢۳ مهر ۱۳٩۱ :: 427
» ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: عاشقیت در شهر
» ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: 425
» ٢۱ مهر ۱۳٩۱ :: منظومه‌ی کولی - پنج
» ٢۱ مهر ۱۳٩۱ :: 423
» ٢٠ مهر ۱۳٩۱ :: مگر شب ِ پاییز
» ٢٠ مهر ۱۳٩۱ :: 421
» ٢٠ مهر ۱۳٩۱ :: کناره‌های ِ جهان
» ٢٠ مهر ۱۳٩۱ :: 419
» ٢٠ مهر ۱۳٩۱ :: تن ِ دریا
» ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: 417
» ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: فراق ِ زمان
» ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: 415
» ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: عالیجناب ِ مرکز عالم
» ۱٩ مهر ۱۳٩۱ :: 413
» ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: گزارش یومیه
» ۱۸ مهر ۱۳٩۱ :: 411
» ۱٧ مهر ۱۳٩۱ :: چه جهانی است؟
» ۱٦ مهر ۱۳٩۱ :: 409
» ۱٦ مهر ۱۳٩۱ :: مراقبه
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: 407
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: به بهانه‌ی بوکوسکی
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: 405
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: ارثیه
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: 403
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: افاضات
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: 401
» ۱٥ مهر ۱۳٩۱ :: برای چهارصدمین بار
» ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: 399
» ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: شب‌بازی
» ۱٤ مهر ۱۳٩۱ :: 397
» ۱۳ مهر ۱۳٩۱ :: از قبل از طلوع
» ۱۳ مهر ۱۳٩۱ :: 395
» ۱٢ مهر ۱۳٩۱ :: سرگرمی‌ها
» ۱٠ مهر ۱۳٩۱ :: 393
» ٩ مهر ۱۳٩۱ :: رسیدن
» ٩ مهر ۱۳٩۱ :: 391
» ٩ مهر ۱۳٩۱ :: شب ِ مهتاب
» ۳ مهر ۱۳٩۱ :: 389
» ٢ مهر ۱۳٩۱ :: marketing
» ٢ مهر ۱۳٩۱ :: 387
» ٢ مهر ۱۳٩۱ :: طرح
» ۱ مهر ۱۳٩۱ :: 385
» ۱ مهر ۱۳٩۱ :: آژیر ِ مهر
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: 383
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: مهر آمدنت
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: 381
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: باغ اناری
» ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ :: 379
» ۳٠ شهریور ۱۳٩۱ :: قطاری شهری
» ۳٠ شهریور ۱۳٩۱ :: 377
» ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: علی الطلوع
» ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: 375
» ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: خالدون فیها
» ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ :: 373
» ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ :: قدم ِ رنجه
» ٢٦ شهریور ۱۳٩۱ :: 371
» ٢٥ شهریور ۱۳٩۱ :: تنجیم
» ٢٥ شهریور ۱۳٩۱ :: 369
» ٢٤ شهریور ۱۳٩۱ :: برف ِ برف ِ برف
» ٢٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 367
» ٢٤ شهریور ۱۳٩۱ :: چاوشی
» ٢٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 365
» ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: منولوگ پاییزی
» ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 363
» ٢۳ شهریور ۱۳٩۱ :: مانیفستی برای قرن ِ بعد - 4
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 361
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: وجه مشترک
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 359
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: آ ل آ ر م
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 357
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: چ َچَ ه
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 355
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: خشت کج
» ٢٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 353
» ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ :: ساز ِ مخالف
» ٢۱ شهریور ۱۳٩۱ :: 351
» ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: توضیح الواژه‌ات
» ٢٠ شهریور ۱۳٩۱ :: 349
» ۱٩ شهریور ۱۳٩۱ :: دو روی ِ یک کارت پستال
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: 347
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: چشم انداز
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: 345
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: شاید اندیشه
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: 343
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: چشم بندی برای زمان
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: 341
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: دید / انداختن
» ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: 339
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: شاخسار ِ پریشان
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: 337
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: صور اسرافیل
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: 355
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: مثلا جاده
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: 353
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: شب تابستانی
» ۱٥ شهریور ۱۳٩۱ :: 351
» ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: لاست
» ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 349
» ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: خارک
» ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 347
» ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: نشتر
» ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 345
» ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: شکوه‌ای بی شکوه
» ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 343
» ۱۳ شهریور ۱۳٩۱ :: تعمینات
» ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 341
» ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: بن‌بست
» ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 339
» ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: نم نمک برگ خزان
» ٩ شهریور ۱۳٩۱ :: 337
» ٩ شهریور ۱۳٩۱ :: ابر اندود
» ٩ شهریور ۱۳٩۱ :: 335
» ۸ شهریور ۱۳٩۱ :: ادیت
» ۸ شهریور ۱۳٩۱ :: 333
» ۸ شهریور ۱۳٩۱ :: تناسخ - 5
» ۸ شهریور ۱۳٩۱ :: 331
» ۸ شهریور ۱۳٩۱ :: خوابهای ِ یک سلاخ
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: 329
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: بلی استاد
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: 327
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: پژواک
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: 325
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: ت و ق ع
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: 323
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: ا م ی د
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: 321
» ٧ شهریور ۱۳٩۱ :: از دیوار
» ٦ شهریور ۱۳٩۱ :: 319
» ٦ شهریور ۱۳٩۱ :: حالا هم این چنین
» ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: 317
» ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: پینگی
» ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: 315
» ٥ شهریور ۱۳٩۱ :: سلسله‌ی جلیله - یک
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 313
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: مگر که می‌شود رسید؟
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 311
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: چشم و گیسوی ِ تو را
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 309
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: وضعیت ِ ایستگاهی
» ٤ شهریور ۱۳٩۱ :: 307
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: عقربه بازی
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 305
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: کلوزآپ
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 303
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: حالم چنین
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 301
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: مه‌واره
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 299
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: ضیافت پاییز
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 297
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: هشتاد و نه
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: 295
» ۳ شهریور ۱۳٩۱ :: حالی چنین
» ٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 293
» ٢ شهریور ۱۳٩۱ :: شب ممکن
» ٢ شهریور ۱۳٩۱ :: 291
» ۳۱ امرداد ۱۳٩۱ :: راساله المریخیه
» ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: 289
» ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: شهر ِ کهنه
» ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: 287
» ۳٠ امرداد ۱۳٩۱ :: بی "تو"یی
» ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 285
» ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ :: شاخ و باد و لاجرم خون
» ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 283
» ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ :: نقش جهان
» ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 281
» ٢٧ امرداد ۱۳٩۱ :: پنجره‌های شمالی
» ٢٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 279
» ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: مه‌ین
» ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: 277
» ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: چنین رفتن
» ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: 275
» ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: بلند بالا
» ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: 273
» ٢۳ امرداد ۱۳٩۱ :: یخ ِ ممکن
» ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: 271
» ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: پای ِ لنگ
» ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: 269
» ٢٢ امرداد ۱۳٩۱ :: قبل ِ قبل ِ قبل
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 267
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: ناگریز ِ ناگزیر
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 265
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: شهر ِ چنین
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 263
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: لاجرم
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 261
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: غزل‌مصیبت - دو
» ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 259
» ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: رستاخیز
» ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: 257
» ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: حصاریه
» ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: 255
» ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: آناتومی
» ۱٦ امرداد ۱۳٩۱ :: 253
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: بید لیلا - پنج
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 251
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: Crestfallen
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 249
» ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: غزل‌مصیبت
» ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: 247
» ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: چکیده
» ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: 245
» ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: باز هم همت بشقابک گل‌دانها
» ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: 243
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: ماضی ساده
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: 241
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: این چنین
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: 239
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: غزلیات - هفت
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: 237
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: حد ِ فاصل ِ نوشیدن
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: 235
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: هی‌هی
» ۱۳ امرداد ۱۳٩۱ :: 233
» ۱٢ امرداد ۱۳٩۱ :: خطاب
» ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ :: 231
» ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ :: خود پیچ
» ۱۱ امرداد ۱۳٩۱ :: 229
» ۱٠ امرداد ۱۳٩۱ :: عکس ِ یک انعکاس ِ معکوس
» ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: 227
» ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: غزلیات . شش
» ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: 225
» ٩ امرداد ۱۳٩۱ :: غزلیات . پنج
» ۸ امرداد ۱۳٩۱ :: 223
» ۸ امرداد ۱۳٩۱ :: مخیره
» ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 221
» ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: دفترچه سفید تاریخ
» ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 219
» ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: لعنتی
» ٧ امرداد ۱۳٩۱ :: 217
» ٦ امرداد ۱۳٩۱ :: کلون
» ٦ امرداد ۱۳٩۱ :: 215
» ٦ امرداد ۱۳٩۱ :: با مداد
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 213
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: جهان ِ ممکن
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 211
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: قدر ِ یک قدم
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 209
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: غریبگی به
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 207
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: خاک‌سار
» ٥ امرداد ۱۳٩۱ :: 205
» ٤ امرداد ۱۳٩۱ :: ماضی ِ استقبالی
» ٤ امرداد ۱۳٩۱ :: 203
» ٤ امرداد ۱۳٩۱ :: بید ِ لیلا - چهار
» ٤ امرداد ۱۳٩۱ :: 201
» ۳ امرداد ۱۳٩۱ :: ت َر َق
» ۳ امرداد ۱۳٩۱ :: 199
» ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: مرثیه ظهر پاییز
» ٢ امرداد ۱۳٩۱ :: 197
» ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: روزی روزگاری گودر
» ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: 195
» ۳۱ تیر ۱۳٩۱ :: راز بقاء
» ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: 193
» ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: کورسو
» ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: 191
» ۳٠ تیر ۱۳٩۱ :: شرق ِ خاموش
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: 189
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: تیلگی
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: 187
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: غزل ِ بی‌بهار
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: 185
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: بید ِ لیلا - سه
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: 183
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: اِخبار و اِنشاء و دعا
» ٢۸ تیر ۱۳٩۱ :: 181
» ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: خود ِ خود ِ شعر
» ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: 179
» ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: واژه
» ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: 177
» ٢٧ تیر ۱۳٩۱ :: خواب در خواب
» ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: 175
» ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: خیال‌خانه
» ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: 173
» ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: منظومه کولی - یک
» ٢٦ تیر ۱۳٩۱ :: 171
» ٢٥ تیر ۱۳٩۱ :: فراز ِ ایران‌شهر
» ٢٥ تیر ۱۳٩۱ :: 169
» ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: یک ماهگی جاده آویشن
» ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: 167
» ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: چاره چیست؟
» ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: 165
» ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: جمعه‌وار
» ٢٤ تیر ۱۳٩۱ :: 163
» ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: غروب تابستان
» ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: 161
» ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: شاید شب
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: 159
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: تا این‌جا
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: 157
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: آینه
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: 155
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: منذور
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: 153
» ٢٢ تیر ۱۳٩۱ :: امّا
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: 151
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: یله‌گی
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: 149
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: بوسه‌ای بر دانه‌های انار
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: 147
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: دست بازی
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: 145
» ٢۱ تیر ۱۳٩۱ :: نه ... نه
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: 143
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: شمع ِ روشن
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: 141
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: شاید شعر
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: 139
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: به جهت رعایت حال دوستان
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: 137
» ۱٩ تیر ۱۳٩۱ :: پل
» ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: 135
» ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: بی‌وزنی
» ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: 133
» ۱۸ تیر ۱۳٩۱ :: گیج و ویج
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: 131
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: عابرانه
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: 129
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: همین ثانیه از پاییز
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: 127
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: برای ِ چند شب
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: 125
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: دیگر همین ...2
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: 123
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: دیگر همین .... 1
» ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: 121
» ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: من در من
» ۱٥ تیر ۱۳٩۱ :: 119
» ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: طفلی‌نگی
» ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: 117
» ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: رئالینه
» ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: 115
» ۱٤ تیر ۱۳٩۱ :: دل‌بست
» ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: 113
» ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: آن‌گاه
» ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: 111
» ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: این/آن‌چنین
» ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: 109
» ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: تا نوازش دوباره خورشید راهی نیست
» ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: 107
» ۱۱ تیر ۱۳٩۱ :: جهان ِ ما
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: 105
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: پنجشنبه . هفتم اردی‌بهشت نود و یک
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: 103
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: رعدینه
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: 101
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: شبانه‌ی رام
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: 99
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: لالایی
» ۱٠ تیر ۱۳٩۱ :: 97
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: عادت نمی‌کنیم
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: 95
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: مرگ
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: 93
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: خواب ِ پس از آویشن
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: 91
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: باغ
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: 89
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: این‌روزها
» ٩ تیر ۱۳٩۱ :: 87
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: شیهه
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: 85
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: ابر ِ باریده
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: 83
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: هوهو
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: 81
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: کوچه آشتی کنون
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: 79
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: طفلانه
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: 77
» ۸ تیر ۱۳٩۱ :: اندوه
» ٧ تیر ۱۳٩۱ :: 75
» ٧ تیر ۱۳٩۱ :: برف
» ٧ تیر ۱۳٩۱ :: 73
» ٦ تیر ۱۳٩۱ :: رنگ‌تاب
» ٦ تیر ۱۳٩۱ :: 71
» ٦ تیر ۱۳٩۱ :: روایت
» ٥ تیر ۱۳٩۱ :: 69
» ٥ تیر ۱۳٩۱ :: لاجرم
» ٥ تیر ۱۳٩۱ :: 67
» ٥ تیر ۱۳٩۱ :: ندانم
» ٥ تیر ۱۳٩۱ :: 65
» ٥ تیر ۱۳٩۱ :: شرم ِ حضور
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: 63
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: سنگ‌ریزه‌های ِ ساحلی
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: 61
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: والعصر
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: 59
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: هم‌بازی
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: 57
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: غریبه
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: 55
» ٤ تیر ۱۳٩۱ :: زخم بازی
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: 53
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: هجر ِ مدام
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: 51
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: ساده و معمولی
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: 49
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: دل کجا؟
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: 47
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: شب ممکن
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: 45
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: پس‌لرزه‌های پس خواب
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: 43
» ۳ تیر ۱۳٩۱ :: مانیفست
» ٢ تیر ۱۳٩۱ :: 41
» ٢ تیر ۱۳٩۱ :: معمولی
» ٢ تیر ۱۳٩۱ :: 39
» ٢ تیر ۱۳٩۱ :: روز اول
» ٢ تیر ۱۳٩۱ :: 37
» ٢ تیر ۱۳٩۱ :: شب اول
» ۱ تیر ۱۳٩۱ :: 35
» ۱ تیر ۱۳٩۱ :: نقل قول
» ۱ تیر ۱۳٩۱ :: 33
» ۱ تیر ۱۳٩۱ :: ملودرام
» ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: 31
» ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: ذات
» ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: 29
» ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: هنگامه
» ۳۱ خرداد ۱۳٩۱ :: 27
» ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: شعر
» ۳٠ خرداد ۱۳٩۱ :: 25
» ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: توهم ِ مرغوب
» ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: 23
» ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: دو قدم مانده به رفتن
» ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: 21
» ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: جنایت و مکافات
» ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: 19
» ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: خواب کج
» ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: 17
» ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: تبرئه
» ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: 15
» ٢٧ خرداد ۱۳٩۱ :: خود ِ خود ِ عشق
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: 13
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: داستان پرنده و شاخه - سه
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: 11
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: تاریخ تقویم - یک
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: 9
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: داستان پرنده و شاخه - دو
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: 7
» ٢٦ خرداد ۱۳٩۱ :: داستان پرنده و شاخه - یک
» ٢٥ خرداد ۱۳٩۱ :: 5
» ٢٥ خرداد ۱۳٩۱ :: کاجینه
» ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: 3
» ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: بید لیلا
» ٢۳ خرداد ۱۳٩۱ :: 1