راز بقاء

به جنگ خواب که می‌روی، تن، به نگین فیروزه زینت کن
گویند: فیروزه پیروزی آور است و ظفر آفرین.

/ 1 نظر / 4 بازدید
ری را

با فیروزه به خواب ببینم که در کنار من است؟