سر می‌روم

ماه؛ سکوت کرده

حوض؛ خوابش برده

درخت؛ برگی برای سرودن ندارد

شاخه میلرزاند

آسمان؛ ناگهان ِ یک شهاب را می‌طلبد

حوض؛ کودکی سرخوش را

دفتر؛ رستاخیز کلمات

/ 0 نظر / 4 بازدید