مکررات

این قطار هم نپذیرفت

13 دقیقه پیش روی ِ تاریخ را

در اختیار قطار بعدی قرار می‌دهم

 از مذاکره نا امید نمی‌شوم

حتماً

واگنی

جایی

از ریل‌ها خسته می‌شود

دسته جمعی به سوی تو راه کج می‌کنیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید