مقلوب

روزی

آنچه می‌دیدم را می‌خواستم

خیابان

ماشین‌ها 

عابران ِ چتر دار

زمین ِ خالی ِ پشت مدرسه

و آن پنجره‌ی پرده‌دار ِ روشن را  ...

و حالا

آنچه نمی‌بینم را

/ 0 نظر / 4 بازدید