47

قایق بی سرنشن
حوالیِ گرداب
باد
دلـهـره دارد
خواب یا بیدار

/ 1 نظر / 5 بازدید
ری را

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل