1131

گاه می‌وزد

       بیشتر می‌ایستد

بیشتر می‌دوم

            گاه می‌ایستم

جایی را نشان‌مان بدهید

                                 برسیم

/ 0 نظر / 6 بازدید