43

آغوش َت
معادلات ِ منطقه را بر هم زد.

[از سری عاشقانه‌های ِ ژئوپلتیکی/ امنیتی]

/ 1 نظر / 6 بازدید
ری را

جغرافیای کوچک من بازوان توست.. علیرضا بدیع