مشابهات

خاصیت «پا» را دارد

کمی که اضافه بدود

کمی که اضافه بایستد

کمی که به جایی نرسد

                               می‌گیرد

به ظاهرش نگاه نکنید که شبیه دل است.

/ 0 نظر / 33 بازدید