پازل ...

باید برای این هزار ِ در یک تن خفته فکری کرد

 

مثلاً قلبم را جدا کنم

و تا چکه می‌کند

پرتابش کنم به سال‌های دور

 

مثلاً پاهایم را

تا رویای ِ پرواز دارد

برسانم به سال‌های بعد

 

مثلاً دست‌هایم را

تا از خاطر نبرده‌ات

بگذارم به روی دست

...

/ 0 نظر / 4 بازدید