بید لیلانام َش نهاده‌اند «بید»
منتسب به جنون
 اما؛
من که می‌نگرم
او  در شمایل ِ راهبه‌ای است
نگه‌بان ِ معبد ِ جهان

 

بید لیلا

تقدیم به : محمود درویش

/ 0 نظر / 4 بازدید