563

آنقدرها هم ضروری نیست

آخر پاییز باشد

اهل نهایت و شماره باشی

آخر هر ماه

نهایت هر  ساعت

بعد هر پلک

می‌شود ...

/ 0 نظر / 4 بازدید