651

ماه ِ مست

افتاده به آب

/ 1 نظر / 4 بازدید
ستاره

دروود مطالب کوتاه و جذابی داشتی! مشق شب های گیرا!! راز قورباغه هارا شاید من هم بدانم. و ایستادن و برنامه لک لک ها و چرایشان را!! شاید بعدا گفتم. باز هم می آیم. با اجازه یا بی اجازه!! خوش باشی...[گل] راستی ماه را تا خفه نشده از آب بکش بیرون! برای فردا شب نیازش میشود آسمان...